A képviselő-testület 2011. augusztus 30–i üléséről

Összefoglaló Mágocs Város Képviselő–testületének üléséről.

Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról:

Július 2–án ünnepélyes keretek között a Művelődési Házban átadásra került a „Képek Mágocs múltjából” könyv, melyet Udvari Károly emlékére lányai állítottak össze. A rendezvényen nagy volt az érdeklődés. Köszönet a könyv összeállításáért és kiadásáért.

Július 3–án a Mágocsi Színjátszók sikeresen vendégszerepeltek Szajkon. A Színjátszókat Jágerné Sterner Enikő készítette fel. Áldozatkész munkájukért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

Július 4–én Pécsett tartották a Mecsek–Dráva Önkormányzati Társulás keretében a hulladék projekt nyitó rendezvényét, melyen részt vett a polgármester. A projekt főbb adatairól, állásáról a képviselők írásos anyagot kaptak, a lakosság újságunkból értesült róla.
Július 16-án új kezdeményezésként a Mágocs Kulturális Életéért Egyesület és a Művelődési Ház közös rendezésében nagy sikerrel megtartották a „Sikító Túrát”.

A polgármester meghívást kapott Nagyhajmás falunapjára, melyen részt is vett. A Nagyhajmási Önkormányzat vendégül látta a német testvértelepülésük képviselő–testületének tagjait. A német vendégek Frankenberg polgármesterének üdvözletét és meghívását tolmácsolták Mágocs képviselő–testületének. Jövő év júliusában lesz a város 800 éves évfordulója, melyen szeretnének Mágocs képviselőivel együtt ünnepelni.

Július 18–tól két héten keresztül 30 mágocsi iskolás a Bikalon szervezett nyári táborban tölthette szabadidejét. A tábor költségeit a kistérségi társulás pályázati támogatásból biztosította, a gyerekek utaztatását Mágocs önkormányzata vállalta.

Július 19–én az alsómocsoládi bekötőút építésével kapcsolatos helyszíni bejárás volt, melyen az építész képviselte az önkormányzatot. Remélhetőleg az idei évben sor kerül az út felújítására. A Széchenyi utcában a jobb oldalon sok helyütt beomlik az árok, rossz a járda, melynek megoldása az önkormányzatra vár.

Július 20–án a reggeli órákban óriási vihar és jég zúdult a városra, mellyel nagyon sok kár keletkezett a magántulajdonban lévő ingatlanokon, a közterületeken, az önkormányzati intézményekben egyaránt.

A Dombóvári és Kaposvári Tűzoltók, az E.ON, valamint a Márkus Bt. folyamatosan végezték a kárelhárítást. Az önkormányzat egy kisteherautóval és az éppen aktuális létszámmal igen lassan haladt a helyreállítással, a letört ágak elszállításával. Két vállalkozó nyújtott gépi segítséget. Ezúton is köszönet mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a helyreállításhoz.

Július 25–én Hőgyészen a Polgármesteri Hivatalban tartották a Magyar Zarándokút szervezésével kapcsolatos megbeszélést, melyen részt vett a polgármester. Az utat szeptemberben szeretnék az alternatív útvonalon (Csikóstőttős – Mágocs – Bikal – Egyházaskozár) indítani. Az útvonal kijelöléséhez segítséget kértek.

Július 26–án a Gondozási Központ 97 éves lakóját köszöntötte a polgármester és az intézményvezető.

Július 28–án a városi projekt szerződéskötéséhez szükséges hiánypótlás végett Kaposváron egyeztetésen vettek részt az építésszel.

Augusztus 1–jén beindult a családi napközis szolgáltatás, melyet a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás szervezett a Mágocsi Mikrokörzetre.

A képviselő–testület egy korábbi döntésével értékesített egy ingatlant, melynek adás–vételi szerződésének aláírására augusztus 2–án került sor.

Szintén korábbi határozat értelmében a szociális földprogram pályázat benyújtására került sor. A program keretében mezőgazdasági tevékenységet terveztünk, de sajnos a projektet nem támogatják.

Augusztus 6–án a mekényesi falunapon vett részt a polgármester.

Augusztus 13–án Beliczai Balázs és helyi fellépők közreműködésével Stand Up program került megrendezésre a Művelődési Házban pályázati támogatás segítségével. Köszönet a Mágocs Kulturális Életéért Egyesületnek és a Művelődési Háznak.

Augusztus 20–án megtartottuk az immár hagyományossá vált állami ünnepséget a Szentháromság téren. Az ünnepi megemlékező beszédet Glattfelder Béla az Európai Unió parlamenti képviselője mondta, a műsort a Hegyháti ÁMK, az önkormányzat, valamint a Bibliakör biztosította. Ezúton is köszönet minden szereplőnek.

Augusztus 23–án a Hegyháti Intézményi Társulás Társulási Tanács ülésen a tanács elfogadta a Hegyháti ÁMK 2011. I. féléves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, tudomásul vették a Zeneiskola térítési díját, valamint módosult az egyházaskozári óvodai létszám.

Augusztus 28–án került megrendezésre az V. Mágocsi Romanap. A rendezvényen szép számban jelentek meg az érdeklődők.

Augusztus 29–én a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésezett, melyen a tárgyalt napirendekről a bizottság elnöke tájékoztatást adott.

Átruházott hatáskörben 5 temetési segélyről hozott döntést a polgármester. Szociális otthoni beutalásra nem került sor.

A képviselő–testület két alkalommal tartott rendkívüli ülést.

Július 13–án az iskola által környezetvédelmi programokra benyújtott KEOP pályázatról, melyet sajnos nem támogatnak, a zarándokúthoz való kapcsolódásról, a Baranya Megyei Könyvtárnak való adatszolgáltatásról, valamint a szociális földprogram pályázat benyújtásáról hozott döntést a képviselő–testület.

Július 15–én arról döntött a testület, hogy maximum 150.000.- Ft értékig egy lakókocsit vásárol, melyet igény esetén a rászorultak részére térítésmentesen bérbe ad.

Korábban hozott képviselő–testületi határozatok végrehajtásáról tájékoztató:

A nemzeti vágta nevezési díjához 7.000.– Ft–tal járult hozzá az önkormányzat, amely kifizetésre került. A Kocséri Verseny– és Szabadidős Lovas Egyesület elnöke írásban igazolta, hogy Kontár Gergő a rendezvényen indult, ott III. helyezést ért el Mágocs település színeiben. A nevezési díjat, azaz 80.000.– Ft–ot a verseny napján készpénzben kifizette. Gratulálunk Gergőnek és további sok sikert kívánunk!

A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról hozott határozatot a képviselő–testület. A határozatot a kistérségi iroda részére megküldte az önkormányzat.

A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerről szóló új helyi rendelet kihirdetése megtörtént, alkalmazása az elkövetkezendő időszakban lesz aktuális.

A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesület részére 50.000–50.000.-–Ft támogatást állapított meg a képviselő–testület a civil szervezetek támogatására elkülönített keret terhére. A támogatás összege a szervezetek részére kifizetésre került.

A képviselő–testület döntést hozott arról, hogy július 1–jétől az önkormányzati busz vezetését megváltoztatja.

Képeslap készítésére írtunk ki pályázatot. A pályázatra 7 mű érkezett, melynek értékelésére a televíziós közvetítést követő zárt ülésen került sor.

A képviselő–testület telekadó bevezetéséről döntött. A telek tulajdonosokat az adóhatóság az új adónem bevezetéséről értesítette.

Az Állami Számvevőszék jelentését elfogadta a képviselő–testület, a határozat nem tartalmazott döntést igénylő feladatot.

Bérleti díj összegét határozta meg a következőkben a testület. Az érintett részére a döntést közvetítette a polgármester. További bérlő nincs a Szabadság u. 33. sz. épületre.

A lakókocsi vásárlása megtörtént 100.000.– Ft összegben. A rászoruló család részére bérleti szerződéssel át lett adva használatra.

A Hegyháti ÁMK Zeneiskolája időközben megkapta a minősítést 5 évre.

A Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy az utóbbi három hónapban 77 átmeneti segély iránti kérelem érkezett a bizottsághoz, ebből 19 elutasításra került, 58 pozitív elbírálásban részesült. Az erre kifizetett összeg 162.000.– Ft volt. Négy szociális kölcsön iránti kérelem érkezett a bizottsághoz, ebből 3 elutasításra került, 1 pozitív elbírálásban részesült Az erre kiutalt összeg 50.000.- Ft volt. Elmondta, hogy a lakásfenntartási támogatási rendszer meg fog változni.

A napirendi pont végén a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke a június 27–30–i német táborról adott tájékoztatást.

A képviselő–testület a tájékoztatót tudomásul vette.

Az önkormányzati költségvetés 2011. I. félévi teljesítését a képviselő–testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

A következő napirendjében a képviselő–testület a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról hozott egyhangú döntést.

A nappali tagozaton továbbtanulók (középfokú oktatásban, felsőfokú intézményi hallgatók – kivéve Bursa Hungarica támogatásban részesülők) 5000.– Ft iskolakezdési támogatást kapnak. A mágocsi általános iskolások ingyenes tankönyvtámogatásban részesülnek.

A Hegyháti ÁMK alapító okiratának módosítására került sor a következő napirendben, majd ezt követően a képviselő–testület a szociális rendelet módosítását egyhangúlag elfogadta.

Zárt ülésen a képviselő–testület a következő napirendekről döntött:

    Az önkormányzat 2011. évben az alábbi kitüntetéseket adja:

  • „Mágocs Városért” kitüntető címet 3 fő részére
  • elismerő oklevelet 2 fő részére.

Döntés született a képeslap pályázatokról. Három pályázó részesül díjazásban. A fenti elismerések a szeptember 10–i város napon kerülnek átadásra.

A képviselő–testület úgy döntött, hogy kisebb mennyiségű kommunális hulladék (max. 1/2 m3/lakott ingatlan/ hó) elhelyezésére az önkormányzat a hulladéklerakó területén egy gyűjtő konténert állít fel, melyet a kifüggesztett nyitvatartási időben lehet térítésmentesen igénybe venni. Nagyobb mennyiségű nem kommunális hulladék elhelyezését az arra jogosult szolgáltatótól a hulladék tulajdonosa közvetlenül tudja megrendelni.

Ezt követően ingatlanvásárlási kérelmekről döntött a testület.

A Mágocsi vásártéri gazdasági területet megközelítő közterület elnevezése Vásártéri út lett.

A temetői gesztenyefák kivágásával kapcsolatosan a képviselő–testület árajánlatot kér.

Pályázat segítségével térfigyelő kamerák felszerelésére kerül sor, melynek mérőhely kialakításához bruttó 120.000.– Ft összeggel járul hozzá a képviselő–testület.

A Szolgáltatóház fűtésének megoldásával kapcsolatban árajánlatot kér a testület, a Gondozási Központban a fűtésrendszer javítása érdekében hőszabályozó szelepeket szerelnek fel.