Bokréta Óvoda

magocsi_bokreta_ovoda

Cím: 7342 Mágocs, Templom tér 2.
Telefon: +36 72/451–122
Telefon: +36 20/293-9511
OM: 202111
E-mail: ovoda@magocs.hu
Web: www.magocs.hu
Vezető: Jurisits Józsefné
Letölthető dokumentumok:
Értékelési Rendszer
100 év 1001 emléke (könyv)
Éves beszámoló 2015-2016
Házirend
Közzétételi lista
Munkaterv 2017-2018
Nevelőmunkát segítők
Óvodai Pedagógiai Program
SzMSz

Könyv: 100 év 1001 emléke

Képgaléria megtekintéséhez kattintson ide.

A Mágocsi Bokréta Óvoda 2013. 07.01-től többcélú intézményként, mint egységes óvoda- bölcsőde működik, Mágocs, Templom tér 2 szám alatt egy több, mint 100 évvel ezelőtt lakossági összefogással, eredetileg is óvodának tervezett épületben.

Négy óvodai csoportot működtetünk, melyből egy óvoda-bölcsődei csoport. Törekszünk osztatlan, csoportok kialakítására, így jelenleg egy kis csoport, egy középső csoport és egy részben osztott középső és nagy csoportosokból álló csoportban neveljük a gyermekeket.

Intézményünk fenntartója a Mágocsi Óvodafenntartó Társulás, melyet Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes, Nagyhajmás önkormányzata működtet.

Óvodánkban jelenleg 2015. 10. 01-én a kilenc pedagógus álláshelyen hét óvodapedagógus dolgozik. A pedagógusok munkáját négy dajka, egy kisgyermekgondozó és egy pedagógiai asszisztens segíti.

A gyermeklétszámról: Óvodánkban a 2015 október elsején 72 gyerek volt. Ez 69 %-os férőhely kihasználtságot jelent, amit az év végére csak 82 %-ra tudunk feljavítani. Az előző évhez képest a létszám jelentősen csökkent, 2014.-ben 83 óvodásunk volt. A csökkenés oka az életkori összetételben látható, hiszen 2015-ben a májusi gyermeklétszám 28 %-a ( 24 fő) iskolába ment szeptemberben. Ugyanakkor 9 óvodást tudtunk felvenni október elsejéig, akik közül 5 az óvoda bölcsőde csoportba jár.

A gyerekek kor szerinti eloszlása a következő:

Kor szerinti eloszlás
Betöltött életkor 2015-ben/ éves 2 3 4 5 6 7 Össz.:
Óvodás, /fő 6 24 18 12 11 1 72 fő

 

Csoportok szerinti eloszlás
csoportok Napraforgó Pitypang Levendula Pipitér
korosztály Óvoda-bölcsőde

2-3 évesek

Kis csoport

3-4 évesek

Középső csoport

4-5 évesek

Nagy csoport

5-6-7 évesek

11 20 21 20

 

 

A nemek eloszlása szerint az arány a fiúk javára billen, hiszen 25 lány óvodásunk van, ami csak 33 %.

Pedagógiai programunk tartalmazza azokat a célokat, feladatokat, melyek lehetővé teszik az SNI-s gyermekek fejlesztését, beilleszkedésük elősegítését. Óvodánkban jelenleg 3 SNI-s gyermek van. Fejlesztésükről heti rendszerességgel az EGYMI utazó gyógypedagógusai gondoskodnak. A négy BTM-es óvodásunkat fejlesztőpedagógusaink fejlesztik egyéni fejlesztési terv alapján sószobánkban, vagy a tornaszobában.

Óvodásaink 10 %-a hátrányos helyzetű, és 28 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. 18 óvodás veszélyeztetett gyermekként van nyilvántartva. Ezek nagyon magas arányszámok, melyek mutatják az óvoda felvételi körzetében élő családok nehéz anyagi helyzetét, alacsony iskolázottságukat, rossz lakáskörülményeiket. Ezért szoros együttműködést ápolunk a családsegítő szolgálat képviselőivel, a védőnői szolgálat szakembereivel, a nemzetiségi önkormányzatokkal. Az együttműködés célja, hogy támogassuk a családokat, szülőket a gyermekek jogainak érvényesítése és a szülők kötelességeinek betartása érdekében. Óvodánkba 2011-ben- amint a jogszabályok ezt lehetővé tették- felvettük a két és fél éves gyerekeket is. A kor szerinti eloszlás is mutatja, hogy a gyerekek csaknem fele négy év alatti. Óvodánk nagyon jó adottságokkal és feltételekkel rendelkezik, hogy a pedagógiai programunkban megfogalmazott céljainkat el tudjuk érni. Mindent elkövetünk, hogy a feltételek tovább javuljanak és bővüljenek. Pályázatokat írtunk, melyek megteremtették és javították az integrált pedagógiai rendszer működését. A fenntartó minden lehetőséget kihasznált az óvoda infrastrukturális feltételeinek javítására.

Óvodánk két épületből áll, jelenleg tornaszoba működik a külön épületben, míg a fő épületben 4 csoport kap helyet. A csoportszobákban összességében 230 m2-en szervezzük a gyermekek óvodai életét, míg az 1431 m2-nyi udvaron, EU szabványnak megfelelő udvari játékainkkal lehetőséget biztosítunk a szabad levegőn történő játékra.

Óvodánk korszerűsítése érdekében folyamatosan fejlesztések történnek. Az épületet több lépésben felújították. 2015 nyarán, minden csoportba bevezették a vizet, egy mosdótálat helyeztek el, ami nagyon megkönnyíti a gondozási feladatokat.  Két csoportban kicserélték az aljzat burkolatot, felújították a lambériát. Belső tereinket igényes, modern bútorokkal szereltük fel pályázatok és támogatások segítségével.

Óvodánkban 7 óvodapedagógus dolgozik, közülük három szakvizsgázott, egy gyakornok. Három német nemzetiségi diplomával rendelkező óvónő szervezi a német nemzetiségi nevelést. Ketten GYES-en vannak, őket 2018-19-ben várjuk vissza. Óvodánkban mindig fontosnak tartottuk és minden lehetőséget kihasználtunk, hogy az óvodapedagógusok minden olyan továbbképzést elvégezhessenek, ami az intézmény innovációját, feladatainak megvalósítását, fejlődését segíti. A 2008-13-as továbbképzési program időszakában 9 óvodapedagógus összesen 85 tanúsítványt szerzett 2 334 órányi továbbképzés keretében. A képzések elősegítették az innovációs tevékenységet óvodánkban, szakmai megújulásunkat.

Nevelőtestületünk innovatív hozzáállását az is fémjelzi, hogy a TÁMOP-3.1.4 pályázat keretében bevezettük a kompetencia alapú óvodai nevelést, a TÁMOP- 3.1.7 pályázat keretében felkészültünk a referencia intézményi működésre. Az Integrált Pedagógiai Rendszer 2008-tól működtetjük.

Az egy csoportban dolgozó óvónők építenek egymás munkájára, az óvodában dolgozó németes és magyaros óvónők rendszeresen tartanak kiscsoportos megbeszéléseket, amikor szabályozó dokumentumainkat frissítik, ismertetik a továbbképzések anyagát, átadják az információkat, közös programjainkat készítik elő, megbeszélik a bemutató foglalkozások tapasztalatait. Óvodapedagógusaink referencia intézményi szerepvállalásból és az IPR működtetéséből adódóan változatos feladatok ellátására több csoportba szerveződve az együttműködés etikai szabályait figyelembe véve a közös munka minden előnyét kihasználva végzik pedagógiai és egyéb teendőiket. Céljaink, feladataink megvalósítására létrehozott különböző munkacsoportok kialakításánál arra törekedtünk, hogy a pedagógusok a nevelőtestület minden tagjával kerüljenek egy speciális cél érdekében közvetlen munkakapcsolatba, ami alapja lett kiváló, óvodán belüli együttműködésünknek, szakmai fejlődésünknek, innovatív törekvéseinknek.

Óvodánkban a négy csoportban négy dajka dolgozik, egy gondozónő és egy pedagógiai asszisztens. Felvették az óvodapedagógusok diktálta munkatempót, ismerik módszereinket, nagy segítségünkre vannak céljaink megvalósításában.

Óvodánkban német nemzetiségi nevelés folyik minden csoportban, mely szolgálja az óvodáskori gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a kisebbség nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és ápolását a gyermekek identitás tudatának erősítését. A nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a társadalmi integráció lehetőségét. Fontos feladatunk a német nemzetiségi önkormányzattal és városban működő Német Egyesülettel való kapcsolat ápolása. A képviselőikkel jó munkakapcsolatban vagyunk, részt veszünk programjaikon.

Két jó gyakorlatunk keretében évente tartunk szakmai napot kollégáknak, ahol bemutatjuk projektjeinket, témaheteinket. A Magyar népművészet hetére a német nemzetiségi hétre és más programjainkra is rendszeresen meghívjuk a szülőket, az SZK képviselőit, egyéb partnereinket, a fenntartót, civil szervezeteket. Óvodánkat anyagilag is támogatják a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, valamint működik egy egyesületünk is. Kiváló együttműködés keretében kapcsolódunk be a város életébe, segítve ezzel a gyermekek társadalmi beilleszkedését.