Óvodai felvétel a 2018/2019 tanévra

Óvodai felvétel

A Mágocsi Bokréta Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde
felvételt hirdet a 2018/2019-es nevelési évre.

Az óvodai beiratkozás
időpontja: 2018. április 23. – 2018. április 27., 11- 16 óráig
helye: 7342 Mágocs, Templom tér 2.

Az óvoda azokat a gyermekeket veszi fel, akik 2018. szeptember 1. és 2019. május 31. között

  • betöltik a harmadik életévüket
  • felvehetők azok is, akik betöltik a két és fél éves korukat

Német nemzetiségi nevelést biztosító óvodánk felveszi a sajátos nevelési igényű gyermekeket is.

Az óvoda felvételi körzete: Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes, Nagyhajmás

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, azaz legkésőbb május 30.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 8. § (2) bekezdése szerint „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Mágocs, 2018.04.09.

dr. Morvay Klaudia
jegyző

Skip to content