Bizottságok

Pénzügyi-Gazdasági Bizottság

A bizottság hatásköre:

 • Ellenőrzi a költségvetési előirányzatok teljesítését.
 • Véleményezi és ellenőrzi:
  1. a költségvetési beszámolókat,
  2. a következő évi költségvetési koncepciót,
  3. az éves költségvetési terveket, azok végrehajtását,
  4. az önkormányzatot érintő adókkal kapcsolatos tevékenységet.
 • Ellenőrzi az önkormányzat vagyonával való gazdálkodást és selejtezést.
 • Véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaság alapítását, belépés, összeolvadás, kilépés és megszűnés indokoltságát.
 • Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzati intézmény alapítását, megszűnésének indokoltságát.
 • Véleményezi önkormányzati alapítvány létesítését, megszűnését.
 • Javaslatot tesz hitel felvételére, illetve véleményezi az erre irányuló javaslatokat.
 • Javaslatot tesz kommunális és közüzemi díjak mértékére, közterület-használati, bérleti díjak összegére.
 • Végzi azokat a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, amelyekkel a képviselőtestület esetenként megbízza.
 • Feladata:
  1. az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellenőrzése,
  2. a biztosítási szerződések megkötésének véleményezése,
  3. 1 000 000 Ft értékhatár alatt ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásának jóváhagyása,
  4. behajthatatlan követelések törlése 50 000 Ft és 300 000 Ft között.
 • Összeférhetetlenség kivizsgálása.
 • Javaslatot tesz a polgármester béremelésére.
 • Képviselői–, és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok kezelése és ellenőrzése.
 • Közreműködik a városrendezési tervének kidolgozásában.
 • Figyelemmel kíséri a város lakosságának kommunális ellátási, szolgáltatási helyzetét, ellenőrzi az e körbe tartozó ágazati feladatokat végző szervezetek tevékenységét.
 • Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzati vagyon felmérését, nyilvántartásba vételét, a törzsvagyon kimutatást, vagyon átadást.
 • Véleményt nyilvánít vállalkozás indításáról, illetőleg az abban való részvételről.
 • Véleményezi a megállapodás-tervezeteket (társulási szerződés).
 • Kistérségi fejlesztési programok javaslata, véleményezése
 • Vizsgálja a vállalkozások foglalkoztatási gondok enyhítését elősegítő módozatait, javaslatot tesz ezek létrehozására.
 • Véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, illetve más célú hasznosítását.
 • Javaslat fejlesztések, felújítások rangsorolására.
 • Végzi a képviselő-testület által esetenként meghatározott egyéb feladatokat.

Tagjai:

 • Glöcklerné Varga Magdolna
 • Bárányosné Kubik Adrienn
 • Horváth Gábor
 • Szalai Dezsőné
 • Bauer Attila

 

 

Humán Bizottság

A bizottság hatásköre:

 • Dönt a lakásfenntartási támogatásról.
 • Megállapítja a méltányosság címén az ápolási díjra való jogosultságot, a díj összegét, ápolási kötelezettség teljesítését folyamatosan figyelemmel kíséri, és a jogosultság fennállását évente felülvizsgálja, követelheti a jogtalanul felvett díj visszafizetését.
 • Dönt az átmeneti segélyről, szociális kölcsönről.
 • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, megszüntetése.
 • Szociális földprogram elbírálása.

Tagjai:

 • Zámbó István
 • Gyurkáné Jobbágy Emese
 • Bárányosné Kubik Adrienn
 • Morvay Klaudia
 • Péter Viktor
 • Borbandi Miklós
Skip to content