Gondozási Központ

www.idosotthonmagocs.hu

 

A Szociális Gondozási Központ története

Cím: 7342 Mágocs, Szabadság u. 3.–5.
Telefon: +36 72/451–102
E-mail: idosotthonmagocs77@gmail.com
Intézményvezető: Dr. Pitzné Makó Erzsébet
Ápolási vezető:
Élelmezés vezető: Mintál Ramóna

Az intézmény Öregek Napközi Otthonaként 1977 okt. 17-én 20 fő nappali ellátásával kezdte meg működését. Rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy nagy az igény a napközi otthonos ellátásra, így a meglévő épület kicsinek bizonyult. 1980-ban a község megkapta az ÁFÉSZ-hez tartozó épületrészt, ahol 15 férőhelyes szállást nyújtó klub kezdte meg működését. Az étkeztetést a Hegyháti Vendéglő konyhája biztosította, a reggelit és a vacsorát a gondozónők helyben készítették el.

1989–ben az Idősek Házában 11 lakás került átadásra és a változások szükségessé tették a saját konyha kialakítását, mely 1991–ben került átadásra, ahol 120 adag főzését engedélyezték. 2002–ben a HACCP–rendszer bevezetése miatt a konyha átalakításra került és új berendezések beszerzésére is lehetőség nyílt, így 150 adag étel elkészítésére kaptunk engedélyt. Az intézmény az idősek szállítását, az étel kiszállítását 1989-ben kezdte meg saját autóval.1994–ben az intézményt átminősítették Szociális Gondozási Központtá. 1997-ben kerültek átadásra az emeleti lakrészek, ahol 6 szoba lett kialakítva és lehetővé vált házaspárok számára is, hogy lakrészt vásárolhassanak.

2000-ben került sor a mosoda kialakítására, 2001-ben a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával az akadálymentes közlekedés egy része került megvalósításra.

Demens betegek ellátását 2006. január 01-től biztosítja az intézmény a lakók részére.

A Gondozási Központ integrált ellátórendszerként működik. . 2009-ben megkezdődik az intézmény teljes akadálymentesítése, a régen várt lift is megvalósításra került, így az intézmény ugyanebben az évben megkapta a végleges működési engedélyét. Jelenlegi formáját 2010. év végén nyerte el, 2014. január 1.-től szervezeti átalakításon ment végbe az intézmény. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás és a házi segítségnyújtás ellátásokkal bővült a tevékenységi kör, majd 2014. április 1.-től demens személyek nappali ellátásával is. 2015 novemberében beüzemelésre kerültek a “Mágocs Város Önkormányzatának energetikai fejlesztése” Európai Uniós támogatáson elnyert napelemei. 2017. január 1.-től a gyermekek étkeztetése is az intézmény feladatköréhez tartozik.

 

Az intézményben működő ellátási formák

Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történik gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetés is biztosított. Az étel helyben fogyasztása esetén az intézmény biztosítja a szolgáltatást igénybe vevők részére a kézmosási lehetőséget, a nemenként elkülönített illemhelyet, valamint az evőeszközöket és étkészletet. Az étel az igénybe vevő általi elvitele, vagy házhozszállítás esetén az ellátásban részesülő éthordójában történik.

Házi segítségnyújtás

Az alapvető gondozás és az alapápolás körébe tartozó tevékenységeket látja el, segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában, valamint prevenciós szerepet tölt be, hiszen segítséget nyújt a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében nem csak időskorú, hanem más rászorult csoportokhoz tartozó személyek esetében is. A szakápolási feladatok ellátása nem tartozik a házi segítségnyújtás tevékenységei közé.

Idősek és demens személyek nappali ellátása

A nappali ellátás elsősorban saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy időskoruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, illetve igény szerint napközbeni étkeztetési lehetőséget nyújt.

Demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkezők számára biztosít rendszeresen szervezett egyéni és csoportos foglalkozásokat, meglévő képesség megőrzésére és fejlesztésére irányuló programokat, mentális gondozást, felügyeletet.

 

Család- és gyermekjóléti szolgálat

A család- és gyermekjóléti szolgálat a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Kiemelt célja a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Ápolást-gondozást nyújtó intézmény – Idősek otthona

Az intézmény alapvető célja, hogy a lakosság szükségleteihez és igényeihez leginkább alkalmazkodó, komplex szolgáltatást nyújtson, és hatékony, átlátható ellátási struktúrát alakítson ki. A minőségi és differenciált szolgáltatások középpontjában az egyén és a szükséglet áll. A szolgáltatásaink egyénre szabottak, adekvát segítséget nyújtanak, és a rászorulók számára széles körben hozzáférhetőek legyenek. Biztosítjuk a lakók korának, egészségi állapotának megfelelő korszerű fizikai, egészségügyi ellátást, pszichés gondozást, valamint a célszerű és hasznos időtöltés megszervezését, a fizikai és egészségi állapotnak megfelelő foglalkoztatást. Az idősek otthona 35 fő számára nyújt ellátást, az ellátottak felvétele földrajzi megkötöttség nélkül az ország egész területéről történik. Az intézmény a falu központjában, akadálymentesen megközelíthető, csendes nyugodt környezetben helyezkedik el. Kis létszámú otthon vagyunk, családias légkört kialakítva próbálunk boldog, derűs hétköznapokat biztosítani az itt élőknek. Az idősek ellátását egy lelkiismeretes, jól szakképzett csapat látja el.

  

Szolgáltatásaink

A lakók a mindennapokban szakszerű, magas színvonalú és szeretetteljes segítséget kapnak, melybe bele tartozik:

  • lakhatással összefüggő ellátás (bentlakás, fűtés, világítás, meleg víz),
  • napi legalább ötször étkeztetést, orvosi javaslatra diétát,
  • egészségügyi ellátást, ápolást, gondozást,
  • mentálhigiénés gondozást és foglalkoztatást,
  • az ellátást igénybe vevő részére az egészségügyi állapotjavításához és szinten tartásához szükséges alapgyógyszereket -a külön jogszabályban meghatározottak szerint térítésmentesen biztosítja, ezen túlmenően az egyéni gyógyszerigények költségét –az ellátott személy viseli,
  • igény szerint gondoskodunk a szabadidő kulturált eltöltéséről

 Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott ahol vagy, úgy ahogy teheted”

 Sík Sándor

Skip to content