Szociális Gondozási Központ – intézményvezetői álláslehetőség

Intézményvezetői álláslehetőség

 
Mágocs Város Önkormányzata
a “közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szociális Gondozási Központ és Konyha, Mágocs
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.01. – 2023.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: 7342 Mágocs, Szabadásg utca 3-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban, és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése. Az intézményen belül az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, bentlakásos ellátás, demens személyek ellátásai, valamint a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekétkeztetés szakszerű és törvényes működtetése, szakmai munkájának koordinálása, az intézmény gazdálkodásával összefüggő pénzügyi feladatok, az intézmény vezetése, képviselete, napi munkájának szervezése, munkáltatói jogkör gyakorlása. Ezen kívül munkaidőben közreműködik minden olyan program, dokumentum és szabályzat elkészítésében, ami az általa irányított intézmény feladataihoz kapcsolódik, vagy képzettsége szerinti területet érint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 • Pályázati feltételek:
  Felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint, az intézmény közfeladatait szabályozó ágazati jogszabályokban az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés,
 • Szociális területen szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Szociális területen szerzett – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki
 • Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • Vállalja a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítését.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális szakvizsga
 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza
 • A képesítést igazoló okirat(ok) másolata
 • az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetői program.
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, és nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • kötelezettségvállalási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletszerinti feltételekkel a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzésében való részvételt.
 • ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát;
 • pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatát és az abban foglalt személyes adatokat Mágocs Város Önkormányzat képviselő – testületének tagjai, valamint e testület döntéshozatali eljárásában közreműködő személyek, a pályázók meghallgatását végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik, és nyilvánosságra hozhatják
 • hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat – tételi eljárás lefolytatásához.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hőnig Mária polgármester nyújt, a 06 72/451- 110 /16 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mágocs Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7342 Mágocs, Szabadság utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mág/2407/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Elektronikus úton dr. Morvay Klaudia részére a jegyzo@magocs.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Hőnig Mária polgármester, Baranya megye, 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók bizottsági és képviselő-testületi személyes meghallgatását követően a magasabb vezetői megbízásról a képviselő-testület dönt. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét követő
60. nap, 2018. december 17.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.magocs.hu – 2018. szeptember 17.
 • VTV Mágocs – 2018. szeptember 17.
 • Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2018. szeptember 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magocs.hu honlapon szerezhet.

Skip to content