Tájékoztatás- szociális tűzifa iránti kérelemekről

 

Mágocs Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a belügyminiszter pályázati felhívására települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényélése céljából.

A belügyminiszter támogató döntést hozott, így Mágocs Város Önkormányzat 224 erdei m3 keménylombos szociális tűzifa vásárlására kapott támogatást.

Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 19.§- a tartalmazza a szociális tűzifa igénylésére vonatkozó helyi szabályokat:

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, szociális célú tüzelőanyagot (tűzifát) biztosít rászoruló személyeknek

A kérelem elbírálásakor előnyt élvez az a kérelmező, aki a kérelem benyújtásának időpontjában

a) az Szt. szerint aktív korúak ellátására jogosult,

b) az Szt. szerint időskorúak járadékára jogosult,

c) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő élvez előnyt) jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

A kérelem benyújtásának nem feltétele, hogy a kérelmező ezekben az ellátásokban részesüljön!

 

 A szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában legfeljebb 5 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata családgondozójának javaslata alapján szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.

 

 Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül attól, hogy az elbírálásnál előnyt jelentő ellátásra jogosult–

a) az a személy, aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy

b) az a személy, aki olyan ingatlan vonatkozásában nyújt be kérelmet, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

      

A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet melléklete szerinti kérelemre indul.


 A kérelmeket 2019. december hó 15. napjáig lehet benyújtani a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 A kérelmeket legkésőbb 2020. január 13. napjáig a Szociális- Egészségügyi – Oktatási- Művelődési – Sport Bizottság bírálja el.

A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tüzelőanyag házhoz-szállításáról legkésőbb 2020. február 15. napjáig az önkormányzat a Mágocs Városgazdálkodási Kft. közreműködésével, térítésmentesen gondoskodik.

 

A kérelem nyomtatvány a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban és a www. magocs.hu honlapon elérhető. További tájékoztatást nyújt: Stadlerné Dósa Anita ügyintéző (72/451-110 /18 mellék; szoc@magocs.hu).

 

Skip to content