Felhívás az első lakáshoz jutási kérelem benyújtására

Letölthető tájékoztató pdf

Kérelem – pdf  Kérelem – szerkeszthető docx

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

első lakáshoz jutás támogatás igényléséről

 

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésében letelepedési támogatás (első lakáshoz jutás támogatása) céljára 1 000 000 Ft keretösszeget különített el.

Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet alapján

pályázati felhívást teszek közzé

az első lakáshoz jutási támogatás igénylésére.

 Az Önkormányzat egyszeri alkalommal vissza nem térítendő támogatásban részesítheti azon fiatal házasokat vagy élettársakat, akik

a) lakás vásárlás esetén

  • önálló mágocsi lakástulajdonnal sem a házastársak, vagy élettársak, sem gyermekeik nem rendelkeznek,
  • sem a kérelmezőnek, sem családtagjai egyikének sincs köztartozása, és
  • kérelmező Mágocs település Önkormányzatától első lakáshoz jutás támogatása elnevezésű vagy letelepedési támogatásban még nem részesült

b) lakásépítés esetén

  • a kérelem beadásakor jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkeznek új családi ház építésére Mágocs város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanra, vagy az új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentést benyújtotta, és
  • az építési engedélyen vagy egyszerű bejelentésen megjelölt ingatlanon kívül Mágocson ingatlantulajdonnal sem a házastársak, vagy élettársak, sem gyermekeik nem rendelkeznek, és
  • sem a kérelmezőnek, sem családtagjai egyikének sincs köztartozása, és
  • kérelmező Mágocs település Önkormányzatától első lakáshoz jutás támogatása elnevezésű vagy letelepedési támogatásban még nem részesült.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat 2021. november 15. napjától 2021. november 30. napjáig nyújtható be.

A támogatási kérelem formanyomtatványhoz nem kötött, de kérelem minta a www.magocs.hu honlapon (itt) és a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban elérhető.

A kérelemhez csatolni kell

a) vásárlás esetén az adásvételi szerződés egy példányát,

b) építés esetén a jogerős építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentés megtörténtét igazoló iratot,

c) keresőtevékenységet vagy vállalkozási tevékenység folytatását, továbbá havi jövedelem összegét igazoló dokumentumokat,

d) a köztartozás-mentességről szóló igazolás,

e) nyilatkozatok a támogatással érintett ingatlan életvitelszerű használatáról.

A benyújtás módja:
Hivatali kapun -(elektronikus ügyintézés):

https://epapir.gov.hu/

Mágocs Önkormányzat: KRID azonosító:

641055194

Rövid név: MAGO

személyesen/ levélben Mágocs Város Önkormányzata

7342 Mágocs, Szabadság utca 39.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

A támogatás megállapítása iránti kérelmek a polgármester által közzétett tárgyévi felhívásban megjelölt, legalább 15 napos határidőben nyújthatók be, amennyiben a tárgyévi költségvetés tartalmaz az első lakáshoz jutás támogatására elkülönített forrást.

Amennyiben a kérelmet hiányosan nyújtották be, egy alkalommal, 15 napos határidő tűzésével a polgármester hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget és a határidő meghosszabbítását sem kéri, a kérelmet a polgármester elutasítja.

A vissza nem térítendő támogatás megállapítása a képviselő-testület hatásköre. A képviselő testület a kérelmeket a felhívásban megjelölt benyújtási határidő leteltét követő 30 napon belül, de legkésőbb tárgyév december 15. napjáig bírálja el. A támogatás kifizetéséről tárgyév december 31. napjáig kell gondoskodni.

A támogatás megállapításánál előnyt élvez

a) aki a településen munkahellyel rendelkezik, vagy vállalkozásának székhelye a településen van;

b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimál bér összegének kétszeresét,

c) a három vagy több gyermeket nevelő családot,

d) azokat a Mágocson letelepedni kívánó szakembereket, akiknek a városban való letelepedéséhez fontos érdek fűződik.

Nem nyújtható támogatás annak az igénylőnek, aki nem a jogos –méltányolható lakásigénye kielégítése céljából igényli a támogatást, illetve aki jövedelmi helyzete alapján önkormányzati támogatás nélkül is képes megoldani lakásgondját, továbbá az sem részesülhet önkormányzati támogatásban, aki a lakást üzleti célra kívánja megszerezni, illetve továbbértékesíteni.

Nem nyújtható támogatás az igénylőnek abban az esetben sem, ha egyébként a feltételeknek megfelel, abban az esetben, ha az állam felé, vagy Mágocs Város Önkormányzata felé bármilyen jellegű hátralékos köztartozása van.

A feltételek fennállása esetén is a támogatás csak akkor adható meg, ha nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatás folyósítását követő 30 napon belül, építés esetén a jogerős használatbavételi engedély megszerzését követő 30 napon belül, állandó lakóhelyet létesítenek abban a mágocsi ingatlanban, amelyre a támogatást kapták és az ingatlant életvitelszerűen legalább 5 évig lakják.

 

Mágocs, 2021. november 12.

 

 

Bogyayné Gál Tünde

polgármester

Skip to content