Óvodai felvétel, beiratkozás – 2017

A Mágocsi Bokréta Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde felvételt hirdet a 2017-18-as nevelési évre.

Az óvodai beiratkozás időpontja:

2017.04.24 – 04.28,
8 – 16 óráig

Az óvoda azokat a gyermekeket veszi fel, akik 2017.09.01 és 2018.05.31 között:

  • betöltik a harmadik életévüket
  • felvehetők azok is, akik betöltik a két és fél éves korukat

Német nemzetiségi nevelést biztosító óvodánk felveszi a sajátos nevelési igényű gyermekeket is.

Az óvoda felvételi körzete:

Nagyhajmás, Mekényes, Alsómocsolád, Mágocs

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, azaz legkésőbb május 30.

A köznevelési törvény 8 §(2) bekezdése szerint „A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Mágocs, 2017.04.07.

Dr. Morvay Klaudia
Mágocs Város Jegyzője

 

ISMERKEDÉSI DÉLELŐTT A MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODÁBAN

A Mágocsi Bokréta Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde szeretettel várja a
2017-18- as nevelési évben
beóvodázásra kerülő gyermekeket és szüleiket
2017.04.25-én, kedden délelőtt 9.00 órától
ismerkedési délelőttünkre.

A gyermekek és szüleik ezen a játékos délelőttön megismerkedhetnek csoporttársaikkal, az óvoda épületével, az óvoda dolgozóival! Tájékoztatást kaphatnak a védőnőktől a beóvodázás nehézségeinek kezeléséről, az önkormányzat munkatársától a jogszabályban meghatározott támogatási lehetőségek igénybevételéről.

Kérjük, a gyerekek hozzanak benti cipőt és törölközőt.

ovoda

Jurisits Józsefné
óvodavezető

Skip to content