Tájékoztatók (HVI)

Mekényes – Időközi polgármester választás -2022. június 26.

HVB határozata a választás kitűzéséről

Letölthető táblázat a határidőkről

Időközi 2022_napok számítása

Határidők és határnapok (Melléklet Mekényes Község Helyi Választási Bizottságának  2/2022. (IV. 11.) HVB határozatához)

A Ve. 11. § (l) bekezdésében és a 302. §- ában kapott felhatalmazás alapján a 2022. június 26.napjára kitűzött időközi polgármester választás eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapítására a Mekényesi Helyi Választási Bizottság a következőket rendeli el:

I. A választási bizottság

 1. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2022. június 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdése]
 1. A szavazatszámlálást végző választási bizottság tagjai 2022. június 27 -én mentesülnek a jogszabályban írt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (l) bekezdése]
 1. A munkáltató a választási szerv 2. pont szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2022. június 27-től 2022. július 1-jén 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdése]

II. A szavazókörök

 1. 2022. április 11-től 2022. június 26-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni. [Ve. 79. § (2) bekezdése]

III. A szavazóköri névjegyzék 

 1. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. április 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (l) bekezdése]
 1. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2022. május 6. napig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdése]
 1. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2022. április 20-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (l) bekezdése]
 1. A mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. június 22-én 16 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. június 24-én 16 óráig napig, vagy

ac) 2022. június 24-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napján 2022. június 26-án 12 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján 2022. június 26-án, legkésőbb 12 óráig kell benyújtani. [Ve. 103.§ (2) bekezdése]

 1. A Ve. 103.§ (2) bekezdés aa) és ab) pontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda beérkezése napján, vagy ha nem munkanapon érkezik be, akkor a következő munkanapon, legkésőbb 2022. június 24- én 16 óráig bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdése]
 1. A 2022. június 24-én 16 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdése]
 1. A helyi választási iroda vagy megbízás alapján a területi választási iroda — a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2022. június 25-én kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdése]

IV. Jelöltállítás

 1. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2022. május 7-én átadja az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el. [Ve. 121. § (2) bekezdés]
 1. A polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2022. április 21-án. [Ve. 307/E. § (l) bekezdés]
 1. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2022. április 20. napi adatai alapján kell megállapítani. [Ve. 307/E. § (2) bekezdés]
 1. A polgármester jelöltet legkésőbb 2022. május 23-án kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (l) bekezdés]
 1. A jelöltnek 2022. június 25-én 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására. [Ve. 307/G. § (3) bekezdés]

V. A választási kampány

 1. A választási kampányidőszak 2022. május 7. napjától 2022. június 26. napján 19.00 óráig tart. [Ve. 139. § ]
 1. Amennyiben sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, a választás kitűzését követő öt munkanapon belül, 2022. április 20-án 16.00 óráig az Állami Számvevőszékhez eljuttatja hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét. [Ve. 148. § (3) bekezdés]

19. A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket a szavazást követő tizenöt napon belül, 2022. július 11-én 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (5) bekezdés]

 1. 2022. június 26-án választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés]
 1. 2022. június 26-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]
 1. Nem folytatható kampánytevékenység 2022. június 26-án

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. nem folytatható. [Ve. 143. §(l) bekezdés]

 1. 2022. június 26-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]
 1. A Ve. 155.§ szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelöltnek legkésőbb 2022. június 26-án kell megsemmisítenie és az erről készített jegyzőkönyvet három napon belül, 2022. június 29-án át kell adni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]
 1.  A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2022. július 26-ig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

VI.A szavazás előkészítése

26. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek — annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították — sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 2022. május 23-án 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

27. A helyi választási iroda 2022. június 25-én átadja a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (l) bekezdés]

 1. Az iratok és a kellékek őrzését 2022. június 25-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]

VII. A szavazás

 1. A szavazóhelyiségben szavazni 2022. június 26-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve.169.§]

VIII.Az eredmény megállapítása

 1. A Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyv alapján megállapítja az időközi választás eredményét. [Ve. 307/N. § (l) bekezdés]
 1. A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában a szavazást követő három napon belül, 2022. június 29-én 16.00 óráig megtekinthető. [Ve. 204. §]
 1. A szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni és meg kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé. A választás eredményével összefüggő büntetőeljárás esetén a szavazólapokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. [Ve. 205. § (l) bekezdés]
 1. 2022. szeptember 26-án a választási iratokat — a jegyzőkönyvek kivételével — meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát 2022. szeptember 26-án a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. [Ve. 205. § (2) bekezdése]

Mekényesi Helyi Választási Bizottság

Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás – 2022. április 3.

1.) Szavazóköri eredmények

Alsómocsolád 001. szavazókör:

Alsómocsolád – egyéni

Alsómocsolád – listás

Alsómocsolád – népszavazás

Mágocs 001. szavazókör:

Mágocs 001 – egyéni

Mágocs 001 – listás

Mágocs 001 – népszavazás

Mágocs 002. szavazókör:

Mágocs 002 – egyéni

Mágocs 002 – listás

Mágocs 002 – népszavazás

Mekényes 001. szavazókör:

Mekényes – egyéni

Mekényes – listás

Mekényes – népszavazás

Nagyhajmás 001. szavazókör:

Nagyhajmás – egyéni

Nagyhajmás – listás

Nagyhajmás – népszavazás

2.) Tájékoztató az országgyűlési képviselő-választás és népszavazás menetéről pdf

3.) Tájékoztató a Helyi Választási Iroda ügyfélfogadási (és péntekenkénti ügyeleti) rendjéről pdf

4.) Tájékoztató az országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás kapcsán benyújtható kérelmek elektronikus benyújtásáról pdf

5.) Felhívás szavazatszámláló bizottsági tagsággal kapcsolatban

Tájékoztató-pdf

Adatlap – pdf  Adatlap – szerkeszthető

Összeférhetetlenségi nyilatkozat – pdf  Összeférhetetlenségi nyilatkozat – szerkeszthető

Általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választások – 2019

1.) Tájékoztató a nemzetiségi regisztrációról pdf

2.) A névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok adatainak igényléséről közvetlen politikai kampány folytatása céljából pdf

3.) A választópolgárok által benyújtható kérelmekről, a kapcsolódó határidőkről és a benyújtás módjáról  pdf

4.) A jelöltekről és az érvényesen leadható szavazatok számáról – MÁGOCS pdf

5.)  A jelöltekről és az érvényesen leadható szavazatok számáról – ALSÓMOCSOLÁD pdf

6.)  A jelöltekről és az érvényesen leadható szavazatok számáról – MEKÉNYES pdf

7.)  A jelöltekről és az érvényesen leadható szavazatok számáról – NAGYHAJMÁS pdf

8.) Hol és hogyan lehet szavazni a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásokon? -MÁGOCS pdf

9.) Hol és hogyan lehet szavazni a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásokon? -ALSÓMOCSOLÁD pdf

10.) Hol és hogyan lehet szavazni a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásokon? -MEKÉNYES pdf

11.) Hol és hogyan lehet szavazni a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásokon? -NAGYHAJMÁS pdf

12.) A szavazás menetéről – MÁGOCS pdf

13.) A szavazás menetéről – ALSÓMOCSOLÁD pdf

14.) A szavazás menetéről – MEKÉNYES pdf

15.) A szavazás menetéről – NAGYHAJMÁS pdf

16.) A szavazás napjára vonatkozó kampánytevékenységgel kapcsolatos szabályokról pdf

 •          Szavazásnapi 150 méteres kampányhatár-tájékoztató ábra – Mágocs

001. szavazókör megtekintés

002. szavazókör megtekintés

 •          Szavazásnapi 150 méteres kampányhatár-tájékoztató ábra – Alsómocsolád megtekintés
 •          Szavazásnapi 150 méteres kampányhatár-tájékoztató ábra – Mekényes megtekintés
 •          Szavazásnapi 150 méteres kampányhatár-tájékoztató ábra – Nagyhajmás megtekintés

A szavazókörök adatai megtekinthetők a www.valasztas.hu oldalon,  itt: link

17.) A Helyi Választási Bizottság feladatairól és szavazásnapi elérhetőségéről – MÁGOCS pdf

18.) A Helyi Választási Bizottság feladatairól és szavazásnapi elérhetőségéről – ALSÓMOCSOLÁD pdf

19.) A Helyi Választási Bizottság feladatairól és szavazásnapi elérhetőségéről – MEKÉNYES pdf

20.) A Helyi Választási Bizottság feladatairól és szavazásnapi elérhetőségéről – NAGYHAJMÁS pdf

21.) A helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásokkal kapcsolatos jogorvoslatokról szóló tájékoztató a www.valasztas.hu oldalon az alábbi linken érhető el: Jogorvoslatok

22.) Tájékoztató a 2019. október 13-i választások eredményeiről pdf

Skip to content