PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Tarnai Nándor Város Könyvtár és Kulturális Intézmény intézményvezető munkakörének betöltésére

Letölthető felhívás: pdf

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tarnai Nándor Város Könyvtár és Kulturális Intézmény

intézményvezető munkakörének betöltésére

 

 

Mágocs Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.§ (3) bekezdésében, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet), továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján pályázatot hirdet a

Tarnai Nándor Város Könyvtár és Kulturális Intézmény

intézményvezető munkakörének betöltésére

 

Munkakör megnevezése: Intézményvezető

Az intézményvezető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor. A munkaviszony létesítése 3 (három) hónapos próbaidő kikötésével történik.

A munkavégzés helye: A Tarnai Nándor Város Könyvtár és Kulturális Intézmény székhelye (7342 Mágocs, Szabadság utca 7.), valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő telephelyek és egyéb helyszínek.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:  2022. július 1. napjától 2 évig, 2024. június 30. napjáig tartó határozott idő.

Illetmény, juttatások: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint.

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, felelősséggel tartozik a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon megőrzéséért, felhasználásának szakszerűségéért és jogszerűségéért. Feladata a jogszabályokban, valamint Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása, az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, a település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézményvezető gyakorolja az intézmény dolgozói fölött a munkáltatói jogkört. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Pályázati feltételek, képesítési előírások:

 • a Rendelet 1. melléklet („Intézménytípusok vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelmények”) 9. pontban meghatározott szakképzettségi, szakképesítési feltételeknek való megfelelés, így:
  • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
  • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
  • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • büntetlen előélet
 • nem állhat közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • a Rendelet 4. §-a szerint a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közművelődési intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
 • kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban való jártasság,
 • helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program
 • végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata
 • szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-testület a személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt ülést tartson
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának sikeressége esetén a vagyonnyilatkozattételi eljárása lefolytatását vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 9.

A pályázatnak 2022. május 9. napjáig be kell érkeznie. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogyayné Gál Tünde polgármester  nyújt, a 72/451-110 /16 telefonszámon, vagy a polgarmester@magocs.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak Mágocs Város Önkormányzata részére történő megküldésével (cím: 7342 Mágocs, Szabadság utca 39.).
 • személyesen, zárt borítékban (Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal, 7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Kérjük a borítékon feltüntetni  Mág/963/2022, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg.
 • A pályázatokat a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága is véleményezi.
 • A pályázat eredményéről és a kinevezésről a bizottságok írásba foglalt véleményét mérlegelve Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő ülésén dönt.

A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázati kiírás visszavonásának, valamint a pályázatok elbírálását követően a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 60 (hatvan) napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Mágocs Város honlapja ( www.magocs.hu) – 2022. április 6.
 • Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2022. április 6.
 • Mágocs Város Önkormányzat hivatalos facebook oldala- 2022. április 6.
 • Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény hivatalos facebook oldala -2022. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magocs.hu honlapon szerezhet.

 

Skip to content