Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról

Korm_hivHEGYHÁTI JÁRÁSI HIVATAL
Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról

I. Az általános iskolai beiratkozás ideje

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja:

2017. április 20. (csütörtök) – 8:00 és 18:00 óra között

2017. április 21. (péntek) – 8:00 és 16:00 óra között

A szülő (gondviselő) az adott évben tanköteles korba léőv gyermeket a fenti időpontban köteles beiratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

II. Tanköteles kor

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, (legkésőbb az azt követő évben) tankötelesség válik. A 2017/2018-as tanévben a 2011. augusztus 31-én, vagy az előtt született – és tankötelezettségük teljesítését még nem megkezdett – gyermekek válnak tankötelessé.

III. Az iskolai felvételről szóló döntés

Az általános iskola köteles felvetnni, átvenni azt a tanköteles tanulók, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A felvételi körzetekről az általános iskolákban, illetve a https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kir_korzet_pub oldalon található információ.

A tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója – harminc napon belül – tanulói jogviszont létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést megalapozó indoklással – az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt). Az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

IV. A felvételi, átvételi döntéssel szembeni jogorvoslat

Az iskola felvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat.

A jogorvoslati eljárásban az intézmény fenntartójának vezetője, az állami fenntartású iskolák esetében az illetékes tankerület igazgatója jár el és harming napon belül másodfokú döntést hoz. A jogorvoslati eljárásban hozott döntés a közléssel válik jogerőssé.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek fevételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Kelt: Sásd, 2017. március 1.

dr. Karakán Béla
járási hivatalvezető

Hegyháti Járási Hivatal 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.   +36 (72) 795-716 / +36 (72) 795-720
hegyhat.jaras@baranya.gov.hu    Honlap: www.bamkh.hu

Skip to content