Tájékoztató az első lakáshoz jutás támogatás igényléséről

Nyomtatvány letöltése [PDF, 836 KB]

 

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésében letelepedési támogatás (első lakáshoz jutás támogatása) céljára 1 000 000 Ft keretösszeget különített el.

Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat egyszeri alkalommal vissza nem térítendő támogatásban részesítheti azon fiatal házasokat vagy élettársakat, akik közül legalább egyikük a 40. életévét nem töltötte be, sem a kérelmezőnek, sem családtagjai egyikének sincs köztartozása, és

 1. a) lakásvásárlás esetén azon fiatal házasokat vagy élettársakat, akik

– önálló mágocsi lakástulajdonnal sem a házastársak, vagy élettársak, sem gyermekeik nem rendelkeznek, vagy

–  mágocsi lakóingatlant legfeljebb az 1. függelék szerinti legutolsó lezárt támogatási időszak pályázat benyújtási határidejét követen vásárolták.

 1. függelék

Lezárt támogatási időszakok az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet alapján

  Év Támogatási kérelmek benyújtásának határideje Támogatási időszak lezárásának dátuma

(támogatási kérelmek elbírálása)

1. 2016. 2016. május 31. 2016. június 28.
2. 2018. 2018. május 31. 2018. június 26.

 

 

 1. b) lakásépítés esetén azon fiatal házasokat vagy élettársakat, akik

– a kérelem beadásakor jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkeznek új családi ház építésére Mágocs város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanra, vagy az új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentést benyújtotta, és

– az építési engedélyen vagy egyszerű bejelentésen megjelölt ingatlanon kívül Mágocson ingatlantulajdonnal sem a házastársak, vagy élettársak, sem gyermekeik nem rendelkeznek.

A vissza nem térítendő támogatás összege a lakás vételárának legfeljebb 10 %-a, de legfeljebb 300.000-Ft, lakás építése esetén legfeljebb 300.000 Ft. Az egy évben adható támogatások számát a tárgyévi költségvetési keret mértéke határozza meg.

A vissza nem térítendő támogatás kérelemre adható. A kérelemhez csatolni kell

 1. a) vásárlás esetén az adásvételi szerződés egy példányát,
 2. b) építés esetén a jogerős építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentés megtörténtét igazoló iratot,
 3. c) a házastársak vagy élettársak életkorát igazoló dokumentumok másolatát,
 4. d) keresőtevékenységet vagy vállalkozási tevékenység folytatását, továbbá havi jövedelem összegét igazoló dokumentumokat;
 5. e) nyilatkozatot az önkormányzat javára a terhelési és elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez való hozzájárulásról,
 6. f) a köztartozás-mentességről szóló igazolás
 7. g) nyilatkozatok az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez hozzájárulásról és a támogatással érintett ingatlan életvitelszerű használatáról.

A feltételek fennállása esetén is a támogatás csak akkor adható meg, ha

 1. a) a jogosultak hozzájárulnak az önkormányzat javára a terhelési és elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez;
 2. b) nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatás folyósítását követő 30 napon belül, építés esetén a jogerős használatbavételi engedély megszerzését követő 30 napon belül, állandó lakóhelyet létesítenek abban a mágocsi ingatlanban, amelyre a támogatást kapták és az ingatlant életvitelszerűen legalább 5 évig lakják.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani, 2019. május 31. napjáig.  Amennyiben a kérelmet hiányosan nyújtották be, egy alkalommal, 15 napos határidő tűzésével a polgármester hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget és a határidő meghosszabbítását sem kéri, a kérelmet a polgármester elutasítja.

A támogatás megállapítása a képviselő-testület hatásköre, a kérelmeket legkésőbb 2019. június 30. napjáig bírálják el.

A támogatás megállapításánál előnyt élvez

 1. a) aki a településen munkahellyel rendelkezik, vagy vállalkozásának székhelye a településen van;
 2. b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimál bér összegének kétszeresét,
 3. c) a három vagy több gyermeket nevelő család,
 4. d) az a Mágocson letelepedni kívánó szakember, akiknek a városban való letelepedéséhez fontos érdek fűződik

A vissza nem térítendő támogatásban részesített kérelmező a támogatás folyósítását követő legkésőbb 3 éven belül köteles igazolni azt, hogy a támogatást az ingatlannal összefüggésben használta fel.

 

A támogatási kérelem formanyomtatványhoz nem kötött, de kérelem minta a www.magocs.hu honlapon és a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban elérhető.

Skip to content