Tájékoztató első lakáshoz jutáshoz jutás támogatás igényléséről

Letölthető dokumentumok:

1.) Kérelem minta  Kérelem- kitölthető docx formátum   Kérelem – pdf formátum

2. ) Tájékoztató Letölthető pdf

3.) Egységes szerkezetbe foglat rendelet Letölthető pdf

TÁJÉKOZTATÓ

első lakáshoz jutás támogatás igényléséről

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésében letelepedési támogatás (első lakáshoz jutás támogatása) céljára keretösszeget különített el.

A kérelmek benyújtásának határideje:

2020. szeptember 30. 

Az esetlegesen hiányzó mellékletek hiánypótlás keretében 15 napon belül is benyújthatók. 

Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat egyszeri alkalommal vissza nem térítendő támogatásban részesítheti

 

  1. a) lakásvásárlás esetén azon fiatal házasokat vagy élettársakat, akik

– önálló mágocsi lakástulajdonnal sem a házastársak, vagy élettársak, sem gyermekeik nem rendelkeznek, vagy

– közül sem a kérelmezőnek, sem családtagjai egyikének sincs köztartozása

–  mágocsi lakóingatlant legfeljebb az 1. függelék szerinti legutolsó lezárt támogatási időszak pályázat benyújtási határidejét követen vásárolták.

b) lakásépítés esetén azon fiatal házasokat vagy élettársakat, akik

– a kérelem beadásakor jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkeznek új családi ház építésére Mágocs város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanra, vagy az új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentést benyújtotta, és

– az építési engedélyen vagy egyszerű bejelentésen megjelölt ingatlanon kívül Mágocson ingatlantulajdonnal sem a házastársak, vagy élettársak, sem gyermekeik nem rendelkeznek.

– közül sem a kérelmezőnek, sem családtagjai egyikének sincs köztartozása

A vissza nem térítendő támogatás összege a lakás vételárának legfeljebb 10 %-a, de legfeljebb 300.000-Ft, lakás építése esetén legfeljebb 300.000 Ft. Az egy évben adható támogatások számát a tárgyévi költségvetési keret mértéke határozza meg.

A vissza nem térítendő támogatás kérelemre adható. A kérelemhez csatolni kell

a) vásárlás esetén az adásvételi szerződés egy példányát,

b) építés esetén a jogerős építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentés megtörténtét igazoló iratot,

c) keresőtevékenységet vagy vállalkozási tevékenység folytatását, továbbá havi jövedelem összegét igazoló dokumentumokat;

d) a köztartozás-mentességről szóló igazolást,

e) nyilatkozat a támogatással érintett ingatlan életvitelszerű használatáról.

A feltételek fennállása esetén is a támogatás csak akkor adható meg, ha a jogosultak nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatás folyósítását követő 30 napon belül, építés esetén a jogerős használatbavételi engedély megszerzését követő 30 napon belül, állandó lakóhelyet létesítenek abban a mágocsi ingatlanban, amelyre a támogatást kapták és az ingatlant életvitelszerűen legalább 5 évig lakják.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani. 2020. szeptember 30. napjáig.

Amennyiben a kérelmet hiányosan nyújtották be, egy alkalommal, 15 napos határidő tűzésével a polgármester hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget és a határidő meghosszabbítását sem kéri, a kérelmet a polgármester elutasítja.

A támogatás megállapítása a képviselő-testület hatásköre, a kérelmeket legkésőbb 2020. október 20. napjáig bírálják el.

A támogatás megállapításánál előnyt élvez

a) aki a településen munkahellyel rendelkezik, vagy vállalkozásának székhelye a településen van;

b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimál bér összegének kétszeresét,

c) a három vagy több gyermeket nevelő család,

d) az a Mágocson letelepedni kívánó szakember, akiknek a városban való letelepedéséhez fontos érdek fűződik A vissza nem térítendő támogatásban részesített kérelmező a támogatás folyósítását követő legkésőbb 3 éven belül köteles igazolni azt, hogy a támogatást az ingatlannal összefüggésben használta fel.

A támogatási kérelem formanyomtatványhoz nem kötött, de kérelem minta a www.magocs.hu honlapon és a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban elérhető.

 

 

Skip to content